تاثیر مستقیم افکار ما در زندگی افکار روشن،سالم زیستی،احساس های مثبت
userimage

anahitadating logo
anahitadating

تاثیر مستقیم افکار ما در زندگی

کدامیک از جملات زیر تکیه کلام شماست؟

((همه منتظرند که سر بزنگاه گیرم بیاورند.))

((همه منتظرند تا اگر خدمتی از دستشان بر می آید،لطفی در حقم بکنند.))

هر یک از این معتقدات،تجربه هایی کاملا متفاوت ایجاد می کند.هر اعتقادی که درباره خود،یا درباره زندگی  و ازدواج داشته باشیم،برایمان به واقعیت در می اید.پس بیایید با یک دیدگاهی دیگر به قضیه ازدواج نگاه کنیم و آن را اسان بگیریم.کائنات ما را در هر اندیشه ای که برگزینیم و به ان معتقد باشیم،کاملا حمایت می کند.به عبارت دیگر،ذهن نیمه هشیار ما،هر اعتقادی را که انتخاب کنیم می پذیرد.هر دو عبارت،به این معناست که انچه درباره خود،و درباره زندگی معتقدم،برایم به واقعیت در می اید.انچه درباره خود،ودرباره زندگی و ازدواج می اندیشی و معتقدی،برایت به واقعیت در می اید و ما برای انچه می توانیم بیندیشیم،انتخابهای نامحدودی در سایت همسریابی در اختیار داریم.اکنون که این را دانستیم،معقول است که به جای ((همه منتظرند که سر بزنگاه گیرم بیاورند.))فکر کنیم که:((همه منتظرند تا اگر خدمتی از دستشان بر می اید،لطفی در حقم بکنند.))

قدرت کائنات هرگز درباره ما قضاوت یا انتقاد نمی کند.

این قدرت تنها ارزش ما را می پذیرد.انگاه معتقداتمان را در زندگیمان باز می تاباند.اگر بخواهیم فکر کنیم که زندگی یعنی تنهایی،و این که هیچ کس دوستمان ندارد،انگاه همین را در دنیایمان می یابیم.هر چند اگر مشتاقانه بخواهیم که از این اعتقاد دست برداریم و موءکدانه به خود بگوییم که:((محبت همه جا هست و من نازنین ودوست داشتنی هستم.))و به این اعتقاد تازه بچسبیم و مدام تکرارش کنیم،آنگاه برای من صورت واقعیت می گیرد.ان وقت انسانهای دوست داشتنی وارد زندگی مان می شوند وکسانی را که از قبل می شناختیم،نسبت به ما پر محبت تر میشوند ومی بینیم که ما نیز به آسانی نسبت به دیگران محبت نشان می دهیم.
بیشتر ما درباره اینکه کی هستیم عقایدی نابخردانه،ودرباره اینکه زندگی را چگونه باید زیست،قواعد بسیار بسیار خشکی داریم.
این به معنای سرزنش ما نیست.زیرا در این لحظه،به بهترین کاری که از دستمان بر میآید سرگرمیم.اگر دانش وفهم وهشیاری بهتری  داشتیم،حتما به کاری دیگر دست می زدیم.تمنای من این است که به دلیل جایی که در ان قرار دارید،خود را به دیده تحقیر ننگرید این واقعیت ازدواج را یافته اید که نشان می دهد امادگی ایجاد تغییر تازه را در زندگی خود دارید.پس قدر خود را با سالم زیستی بدانبد:و به خاطر داشته باشید که عباراتی نظیر این که:((مرد نباید گریه کند!))یا ((زن نمی تواند پول دراورد!))عقاید محدود کننده یی است که باید در زندگیکنارشان گذاشت.
هنگامی که خیلی کوچک هستیم،از واکنشهای بزرگسالان اطرافمان می اموزیم که دربارۀ خود،ودربارۀ زندگی،و ازدواج چه احساسی باید داشته باشیم.

در این ایام می اموزیم که دربارۀ خود، و دربارۀ دنیایمان،چه احساسی باید داشته باشیم.پس اگر شما این ایام را با کسانی بسر برده باشید که بسیار بدبخت و وحشتزده و خشمگین یا سرشار از احساس شادی بودند،چه بسیار احساسهای مثبت دربارۀ خود و دنیای خویش اندوخته اید.اعتقاداتی از این دست که:((من هیچ وقت نمی توانم کاری را درست انجام بدهم.)) یا ((تقصیر من است.)) یا ((اگر عصبانی بشوم یعنی ادم بدی هستم.))همه یک زندگی لبریز از ناکامی را به بار می اورند.
بزرگ که می شویم،تمایل داریم همان محیط عاطفی دوران کودکی را برای خود باز آفرینیم و خودمان رابرای ازدواج آماده کنیم.

همسریابی

این نه خوب است و نه بد،نه درست است و نه نادرست.زیرا باطن ما تنها ان محیط را به عنوان ((خانه)) می شناسد.همچنین تمایل داریم که در روابط شخصی خود،روبطی را باز افرینیم که با پدر ومادر خود داشتیم،یا روابطی را که میان انها وجود داشت.به این نکته بیندیشید که چه بسا محبوب یا رییسی داشته باشید که ((عینا)) مانند پدر یا مادر شما بوده است.

ضمنا با خودمان به همان شیوه یی رفتار می کنیم که پدر و مادرمان با ما رفتار می کردند.و باز به همان شیوه خود را سرزنش یا مجازات می کنیم.اگر به ندای درون خود گوش کنید،همان کلمات را می شنوید.اگر در زمان کودکی دوستمان می داشتند وتشویقمان می کردند می بینیم خود را به شیوه انها دوست می داریم و با افکار روشن تشویق می کنیم.حال ببینید چند بار این جمله ها را به خود گفته اید؟

((تا حالا نشده که کاری را درست انجام بدهی.))یا این که:((همه اش تقصیر خودته!))

وچندین بار این جمله ها را به خود گفته اید؟:

((تو واقعا بی نظیری!)) یا این که :خیلی دوستت دارم.))

در حالت کلی با راحت و آسان گرفتن ازدواج می توانید در زندگی انسان خوشبختی باشید.

 

 

تاثیر مستقیم افکار ما در زندگی
Average Rating: 4.8
Votes: 12363
Reviews: 12282